Aktualności

kids read

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MAJ

 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych, muzycznych.
 • Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
 • Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta.
 • Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 • Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.
 • Poszerzanie czynnego słownika dziecka.
 • Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Wprowadzenie liter ł, Ł, z, Z,
 • Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych z tematem kompleksowym i zainteresowaniami dzieci.
 • Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek jako źródła wiedzy.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
 • Uświadomienie dzieciom, że zwierzęta też przeżywają emocje, odczuwają radość i ból.
 • Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc (przychodnia weterynaryjna) i osób tam pracujących (weterynarz).
 • Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 0, 10 jako symboli do kodowania informacji dotyczących liczebników w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności, dodawania i odejmowania.
 • Wykonywanie czynności pomiaru długości w zabawach i doświadczeniach.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
 • Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, składanie obrazka z części – przygotowanie do czytania i pisania.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Zachęcanie do improwizowania i wyrażania siebie w formach plastycznych, muzycznych i ruchowych.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 17, 18.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 6, 7.

 

NA ŁĄCE

muz. J.Wasowski

sł. R. Pisarski

1. Była raz kózka rogata biała,  

która na łące sobie skakała.  

REF. Mam ciu-ciu, ma-lu-ciu,

tyr-cin-ki, do-ra-bin-ki,  

hop-sa-sa, dy-ry-da-sa,  

sobie skakała.                

2. Źrebię zerwało koniec powroza,

zaczęło skakać, tak jak ta koza.

REF. Mam ciu-ciu, ma-lu-ciu,

tyr-cin-ki, do-ra-bin-ki,  

hop-sa-sa, dy-ry-da-sa,  

tak jak ta koza.              

3. Wnet się rozbrykał cielaczek młody,

i razem z nimi poszedł w zawody.

REF. Mam ciu-ciu, ma-lu-ciu,

tyr-cin-ki, do-ra-bin-ki,  

hop-sa-sa, dy-ry-da-sa,  

poszedł w zawody.

4. Aż strach na wróble,

co stał przy drodze,

zaczął też skakać na jednej nodze.

REF. Mam ciu-ciu, ma-lu-ciu,

tyr-cin-ki, do-ra-bin-ki,  

hop-sa-sa, dy-ry-da-sa,  

na jednej nodze.            

Łąka

Autor: Bożena Forma

Powiał letni wietrzyk,

łąka zapachniała,

świeżą koniczyną

pokryła się cała.

Brzęczą głośno pszczoły,

pracują wytrwale.

Zapylają kwiaty,

nie nudzą się wcale.

Słońce ciepłe blaski

na ziemię wysyła.

Mienią się w nich skrzydła

pięknego motyla.

Na łące tej chciałbym

znaleźć się przez chwilę

i stać się prześlicznym

barwnym motylem.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA KWIECIEŃ

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Nazywanie zwierząt i ich potomstwa, poznanie roli zwierząt hodowlanych w życiu człowieka.
 • Wdrażanie do opieki nad zwierzętami domowymi, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Kształtowanie przywiązania do symboli narodowych.
 • Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech;
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą cyfr(1–8) i znaków (=, +).
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
 • Wprowadzenie liter j, J; w, W; f, F odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 15, 16.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4, 5.

MAJKA JEŻOWSKA – MOJA PLANETA

Moja planeta jest całkiem nie z tej ziemi

Moja planeta nie ma ceny

Moja planeta jest rano niewyspana

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama.

Moja planeta nie spadła tu z księżyca

Moja planeta to tajemnica

Moja planeta raz zimna raz przegrzana

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama.

Ref. SOS - to Ziemia woła ludzi

Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić

SOS - ratujmy siebie sami

SOS - do siebie wysyłamy

Moja planeta miłości się nie boi

Moja planeta broń rozbroi

Moja planeta zna dobre obyczaje

Moja planeta nam wszystkim dłoń podaje

Ref. SOS - to Ziemia woła ludzi... (SOS! SOS! SOS!)

Tak to prawda

Ziemia była cierpliwa

Ale teraz musi

Teraz musi być żywa

Ref. SOS - to Ziemia woła ludzi... x2 (SOS! SOS! SOS! ... )

 

ZIEMIĘ MAMY TYLKO JEDNĄ

Gabriela Skrzypczak

 

Ziemię mamy tylko jedną

Więc szanujmy Ją,

Bo cóż z nami stanie się,

Gdy zniszczymy własny dom.

Giną ptaki i zwierzęta,

Giną drzewa w lesie,

Nic nie robiąc, wciąż czekamy,

Co nam los przyniesie.

Dość lenistwa – ruszmy razem

I działać zacznijmy.

Żeby żyć móc na tej Ziemi

Więzy zacieśnijmy.

Chrońmy lasy, chrońmy wodę,

Dbajmy o przyrodę,

Uczmy kochać las i łąkę

Pokolenia młode.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ  NA   LUTY

 • Prowadzenie zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i nabywania odporności.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
 • Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
 • Rozwijanie pamięci wzrokowej.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, wprowadzenie liter n, N, s, S, r, R.
 • Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych z tematem kompleksowym i zainteresowaniami dzieci.
 • Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek jako źródła wiedzy.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
 • Wprowadzenie znaku = jako symbolu do oznaczenia równoliczności dwóch zbiorów.
 • Wprowadzenie liczb 6, 7 jako symboli do kodowania informacji dotyczących liczebników w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
 • Wykonywanie czynności pomiaru długości w zabawach i doświadczeniach.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
 • Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
 • Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
 • Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
 • Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej; kontrolowanie poprawności chwytu pisarskiego i postawy ciała podczas zabaw grafomotorycznych wykonywanych przy stoliku.
 • Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
 • Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem; rozwijanie umiejętności improwizowania.
 • Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
 • Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych.
 • Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.
 • Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
 • Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami.
 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
 • Zestaw ćwiczeń porannych
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1

PIOSENKA

PIOSENKA PT. „KARNAWAŁOWA BAŚŃ”

1.Buzia maską dziś zakryta,

Kim Ty jesteś, każdy pyta,

Podskakują w rytm balony,

Czy kostium masz już gotowy?

Refren: Posłuchaj,
tam trwa dźwięków bal,

Zatańczmy, bo to karnawał,

Zaklaszczmy raz, na obrót czas,

I na paluszkach sięgajmy gwiazd,

Zaklaszczmy raz, na obrót czas,

To nasza muzyczna baśń.

2. Z kłębkiem marzeń swych prząśniczka,

Będzie czuć się jak księżniczka,

Ten nieśmiały wczoraj chłopak,

Dziś rycerz pokona smoka.

Refren:….

3. Pani Zima zmarzła cała,

Śnieżnobiały szal ubrała,

Chce się bawić razem z nami,

Obrzuca dzieci śnieżkami.
Refren:…..

 

WIERSZ

Bal w kurniku

Anna Gratkowska   
Kukuryku! Kukuryku!
Dzisiaj będzie bal w kurniku!
Przyszły kurki hen z podwórka.
Każda kurka w pięknych piórkach,
Każda zerka do lusterka,
Każda tańczyć chce oberka.

Kogut przywdział krawat w groszki.
Zachwyciły się kokoszki.
Zewsząd słychać „Och!” i „Ach!”
Kogut dumny jest jak paw.

Kaczki wolno przyczłapały,
Choć zaproszeń nie dostały.
Ustawiły się gęsiego,
Każda tańczy„dreptanego”.

Gąski w kącie podrygują,
Nasłuchują, bluesa czują,
Chociaż wszystkie, daję słowo
Są ubrane na rockowo.

Nagle hałas! Coś się dzieje!
Lis chce zostać wodzirejem!
Macha kitą w cztery strony,
Choć jest gościem nieproszonym!

Podtrzymując się pod boki,
Zerka ślepiem tam gdzie kwoki
Puszcza oczko do kokoszek:
“Każdą z pań do tańca proszę!”

Każdej damie obiecuję:
Nóg nie deptać, bo rytm czuję.
Czy w podskoku, czy w obrocie
Ja się znam na tej robocie.”

Ale kurki wrzask podniosły,
Szybko z balu się wyniosły.
Kaczki z żalem oddreptały.
Choć bal cały rozkręcały.

Kogut krzyknął rozgniewany:
„Ach, ty lisie farbowany!
I odwrócił się na pięcie,
By opuścić to przyjęcie.
Zaraz za nim gęsi wyszły,
Choć dopiero co tu przyszły.
Za gąskami też indyki
Wszystkie wyszły w rytm muzyki.

Tak w ten wieczór, pośród krzyków
Dobiegł końca bal w kurniku.

Więcej o nas

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?

Zapraszamy do kontaktu tel.: 504 876 818,
przesłania do nas wiadomości e-mail: sekretariat@przedszkole-nazaretanek.pl
lub po prostu odwiedzin. 

swieta rodzina

LastMinute

Troszczymy się z Bożą pomocą o Wasze najdroższe pociechy :-)