Deklaracja dostępności

WSTĘP

Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Św. Rodziny w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.przedszkole-nazaretanek.pl
Data publikacji strony internetowej: 2015-11-27
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-28

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, 
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi. 

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia liter
  • podświetlane linki
  • mapa strony
  • skala szarości
  • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

Deklaracje sporządzono dnia 5-03-2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Przedszkola Sióstr Nazaretanek im.  Św. Rodziny
w Częstochowie

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: s. Beatrycze Żmuda
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: tel. 34 3651427
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się w podwórzu kamienicy, wjazd na podwórze znajduje się bezpośrednio przy ul. 7 Kamienic 23,brak podjazdów dla niepełnosprawnych. W podwórzu można zaparkować pojazdy w g.7.00 – 9.00 oraz 14.30 – 16.00 .Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
3. W budynku na parterze znajduje się przedsionek i szatnia dzieci, na 1 piętrze  znajduje się korytarz. Budynek nie posiada windy.
4. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
5. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Więcej o nas

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?

Zapraszamy do kontaktu tel.: (34) 324 62 44 oraz 504 876 818,
przesłania do nas wiadomości e-mail: sekretariat@przedszkole-nazaretanek.pl
lub po prostu odwiedzin. 

swieta rodzina

Troszczymy się z Bożą pomocą o Wasze najdroższe pociechy :-)