Dla Rodziców

bus

Celem wychowawczym Przedszkola jest pełny i harmonijny rozwój Dziecka jako osoby – w myśl zasad personalizmu i pedagogiki chrześcijańskiej.

Przedszkole towarzyszy Dziecku w drodze życia i wspomaga go w tworzeniu jego własnej niepowtarzalnej osobowości, w oparciu o kulturę i wartości chrześcijańskie.

Przedszkole przygotowuje Dziecko na spotkanie z Bogiem, Dawcą wszelkiego dobra, odkrywając razem z nim piękno człowieka i świata.

Realizowanie zadań Przedszkola obejmuje wspieranie Rodziny w wychowaniu Dziecka, na wzór życia i miłości wzajemnej Świętej Rodziny z Nazaretu.

Przedszkole realizuje swe zadania w ścisłej współpracy z Rodzicami (Opiekunami) Dziecka oraz osobami i instytucjami wspierającymi działalność Przedszkola.

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, wspomaga rozwój edukacji Dziecka poprzez realizację podstawy programowej i programów edukacyjnych zgodnych z duchem Ewangelii.

 

Spełniając wyznaczoną misję, przedszkole podejmuje działania umożliwiające realizacje potrzeb wszystkich członków społeczności przedszkolnej poprzez:
 • Opracowany Program autorski ”Przedszkolak w świecie piękna”.
 • Program wychowawczy przedszkola.


Współpraca z rodzicami ma na celu integrację systemu wychowania w rodzinie i w przedszkolu, pogłębia pozytywne relacje między rodziną a przedszkolem, ukazuje rodzinom wzór życia rodzinnego poprzez wskazywanie zasad oraz wartości życia zgodnego z Ewangelią.


Przedszkole prowadzi:

 • formację religijną rodzin:
  • katechezy dla rodziców, comiesięczne Msze Św., rekolekcje, prenumeratę prasy katolickiej, wspólne przeżywanie wydarzeń roku liturgicznego /spotkania opłatkowe, jasełka itd./
 • współpracę wychowawczą z rodzicami dziec:i
  • indywidualne kontakty, książki z biblioteki przedszkolnej, wykłady oraz warsztaty dotyczące zagadnień pedagogicznych i psychologicznych
 • integrację rodziców w przedszkolu:
  • festyny rodzinne, pikniki, spotkania indywidualne i grupowe z rodzicami, spotkania integracyjne, wyjazdy o charakterze formacyjno – integracyjnym.
 • współpracę z rodzicami na rzecz przedszkola:
  • udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych, w czynnościach porządkowych, pomoc przy organizacji imprez przedszkolnych.


Współpraca ze środowiskiem lokalnym sprzyja rozwijaniu cech kreatywnych u dzieci. Jest okazją do nauki gościnności i dobroci. Stwarza również sposobność do rozwoju duchowego oraz społeczno – emocjonalnego.


Przedszkole współpracuje:

 • ze środowiskiem lokalnym poprzez zajęcia zorganizowane w ramach współpracy z Instytutem Plastyki WSP, spotkania z innymi placówkami oświatowymi (Przedszkola i Szkoły, Poradnia psychologiczno – pedagogiczna), spotkania z dziećmi niepełnosprawnymi, udział w konkursach i imprezach kulturalnych: Teatr, Filharmonia, Muzea, Kino, Biblioteka, wycieczki bliższe i dalsze.
 • z instytucjami kościelnymi np. poprzez Marsz dla Życia, Orszak Trzech Króli.

Nauczyciele posiadają:

 • wymagane kwalifikacje zawodowe,
 • świadomość koncepcji pracy przedszkola,
 • umiejętność dzielenia się ze sobą doświadczeniem zawodowym,
 • otwarty styl pracy i są poszukujący,
 • potrzebę podnoszenia poziomu swoich kwalifikacji i kompetencji w różnych formach doskonalenia,
 • styl pracy o charakterze twórczym i nowatorskim,
 • umiejętność współpracy,
 • przekonanie o konieczności aktywnego uczestniczenia w życiu przedszkola,
 • umiejętność projektowania sytuacji edukacyjnych, które pozwalają im odkrywać i rozwijać możliwości każdego dziecka,
 • oraz wspomagać jego indywidualny rozwój, kreatywność i samodzielność.

Przedszkole dysponuje:

 • budynkiem zapewniającym poczucie bezpieczeństwa,
 • pomieszczeniami wyróżniającymi się funkcjonalnością, czystością i estetyką,
 • certyfikowanym placem zabaw,
 • wyposażeniem sal; sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne umożliwiające realizację zadań statutowych,
 • magazynem pomocy dydaktycznych.

Przedszkole:

 • realizuje swoje zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne w oparciu o podstawę programową, oraz program uwzględniający potrzeby i możliwości rozwojowe wychowanków,
 • prowadzi systematyczną obserwację rozwoju dziecka,
 • diagnozuje dzieci za pomocą odpowiednich narzędzi diagnostycznych,
 • informuje na bieżąco o postępach dziecka,
 • pomaga rodzinom w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
 • uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres pracy wychowawczej z dzieckiem,
 • udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Pracownicy przedszkola:

 • tworzą pozytywną atmosferę wpływającą korzystnie na kreowanie środowiska wychowawczo – dydaktycznego placówki,
 • świadczą swoją postawą o wartościach chrześcijańskich,
 • utrzymują przyjazne relacje z rodzinami dzieci,
 • odznaczają się wysokim poziomem kultury osobistej.

Działania edukacyjne podejmowane przez przedszkole, w dialogu z rodzicami, zmierzają do tego, by absolwent naszego przedszkola:

 • był człowiekiem uczciwym, prawym i dobrym, szanującym siebie i innych,
 • kochał swoją rodzinę i pragnął, aby była podobna do Świętej Rodziny,
 • pielęgnował wartości moralne takie jak: dobro, prawda, uczciwość, pracowitość, obowiązkowość,
 • znał i akceptuje swoją wartość jako osoby,
 • był otwarty na pogłębianie wiedzy o Bogu, świecie, ludziach i sobie samym,
 • miał poczucie przynależności narodowej i regionalnej,
 • dostrzegał piękno w otaczającym świecie, tworząc je poprzez swoje zachowania i działania artystyczne,
 • wykazywał się dojrzałością emocjonalną i społeczną
 • był przygotowany do podjęcia nauki w szkole wykazując się umiejętnościami zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Więcej o nas

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?

Zapraszamy do kontaktu tel.: 504 876 818,
przesłania do nas wiadomości e-mail: sekretariat@przedszkole-nazaretanek.pl
lub po prostu odwiedzin. 

swieta rodzina

Troszczymy się z Bożą pomocą o Wasze najdroższe pociechy :-)