Dla Rodziców

bus

Podstawę prawną Regulaminu stanowi:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7).
3. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 811).
4. Statut Przedszkola Sióstr Nazaretanek im. Świętej Rodziny.

Regulamin dotyczy wszystkich ubiegających się o przyjęcie dziecka do Przedszkola Sióstr Nazaretanek im. Świętej Rodziny w Częstochowie

§ 1

1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do pięciu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.
3. W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w Przedszkolu.

§ 2

Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka, który może być pobrany drogą elektroniczną ze strony www.przedszkole-nazaretanek.pl lub bezpośrednio w Przedszkolu.

§ 3

Wypełniony wniosek wraz z załącznikiem należy złożyć w Przedszkolu w okresie od 14 do 18.03.2016 r.

§ 4

1. W pierwszej kolejności do Przedszkola przyjmowane będą dzieci spełniające następujące kryteria:
¬ wielodzietność rodziny kandydata,
¬ niepełnosprawność kandydata,
¬ niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
¬ niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
¬ niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
¬ samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
¬ objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2. Jeżeli liczba dzieci spełniających następujące kryteria jest większa niż liczba miejsc w Przedszkolu, o przyjęciu do Przedszkola będą decydowały kryteria określone na podstawie art. 20c ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez organ prowadzący.
¬ dziecko obojga rodziców pracujących
¬ dziecko znajdujące się w szczególnej sytuacji rodzinnej lub z rodziny
wymagającej wsparcia w realizacji swoich potrzeb
¬ dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza lub uczęszczało do tego przedszkola

§ 5

1. Decyzję o przyjęciu dziecka do Przedszkola podejmuje Komisja Rekrutacyjna, powołana
przez Dyrektora Przedszkola odrębnym zarządzeniem.
2. Od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora Przedszkola.
3. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Przedszkola przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

§ 6

1. Przyjęcie dzieci spoza Częstochowy może mieć miejsce tylko po zrealizowaniu potrzeb mieszkańców miasta i nie może wpływać na zmianę liczby oddziałów w Przedszkolu.
2. Dzieci zamieszkałe poza Częstochową przyjmowane będą także według w.w. kryteriów.

§ 7

1. Publikacja wyników naboru odbędzie się 31.03.2016 r. przez udostępnienie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w Przedszkolu.
2. Uruchomienie procedury odwoławczej następuje w terminie 7 dni od publikacji wyników naboru.

§ 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Data uchwalenia 02 lutego 2016 r.

s.Beatrycze Żmuda

 

Pliki do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA.pdf

Nabór do przedszkola.docx

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu.docx

Potwierdzenie - wielodzietność.docx

REGULAMIN REKRUTACJI.doc

Więcej o nas

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?

Zapraszamy do kontaktu tel.: 504 876 818,
przesłania do nas wiadomości e-mail: sekretariat@przedszkole-nazaretanek.pl
lub po prostu odwiedzin. 

swieta rodzina

LastMinute

Troszczymy się z Bożą pomocą o Wasze najdroższe pociechy :-)