Dla Rodziców

bus

       ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2

 1. Przedszkole jako placówka katolicka, realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.
 2. Wychowanie w przedszkolu opiera się na chrześcijańskiej koncepcji osoby, głoszonej przez Kościół Katolicki. Każdemu dziecku niezależnie od przekonań rodziców (prawnych opiekunów - zwanych dalej „rodzicami”) zapewnia się poszanowanie jego godności i respektowanie tożsamości.
 3. Przedszkole podejmuje działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej.
 4. Celami, jakie zakłada się w pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu są:
  1. wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci,
  2. zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych,
  3. udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 5. Ważnym celem przedszkola jest stworzenie wspólnoty wychowawczej, której zadaniem jest podejmowanie wszelkich działań mających na celu angażowanie środowiska przedszkolnego, nauczycieli i rodziców, do podejmowania i realizowania wspólnych inicjatyw zmierzających do integralnego wychowywania dzieci, promowania ich uzdolnień oraz tworzenie klimatu rodzinnego.
 6. Przedszkole pełniąc funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziny realizuje swe zadania w ścisłej współpracy z rodzicami dziecka oraz osobami i instytucjami wspierającymi działalność przedszkola, w trosce o bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój wychowanka.
 7. Przyjmując dziecko do przedszkola, przyjmujemy całą jego rodzinę ukazując jako wzór do naśladowania życie Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Współpracujemy z rodzicami dzieci w szczególności w zakresie wychowania, opieki i nauczania dzieci – w celu wspierania wychowawczej roli rodziny. Poza bieżącą indywidualną współpracą, formy i sposoby organizacyjne ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii nauczycieli.

§ 3

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza jest organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną programy edukacji przedszkolnej.
 2. Realizacja założeń podstawy programowej odbywa się w czasie nie krótszym niż pięć godzin dziennie.
 3. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, wspomaga rozwój edukacji dziecka poprzez realizację celów zawartych w podstawie programowej, w sposób szczególny poprzez:
  1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  2. budowanie chrześcijańskiego systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
  3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
  4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
  5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
  7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
  10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 4. Z uwagi na katolicki charakter placówki wychowanie religijne jest integralnie związane z realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 5. Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną, uwzględniającą możliwość wprowadzania nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 13

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący:
  1. przerwa wakacyjna trwa od 1 lipca do 31 sierpnia,
  2. Bożonarodzeniowa od 24 grudnia do 1 stycznia,
  3. Wielkanocna – od czwartku poprzedzającego święta do najbliższego poniedziałku po świętach
 2. Przedszkole jest czynne w godzinach od 7.00 do 16.00, w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 3. Dzieci przyprowadzane są i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich pisemnie osobę dorosłą, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

§ 14

 1. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest bezpłatne. Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8.00 – 13.00.
 2. Zajęcia dodatkowe odbywające się w godzinach podanych w pkt. 1 wydłużają czas realizacji podstawy programowej.
 3. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, programy wpisane w przedszkolny zestaw programów oraz roczny plan pracy przedszkola.
 4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 min.
 5. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (zajęcia rytmiczne, taniec, angielski, logopeda).
 6. Za zajęcia dodatkowe przedszkole nie pobiera dodatkowych opłat.
 7. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
 8. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.

§ 15

 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli.
 2. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka.

ROZDZIAŁ VII

RODZICE

§ 19

 1. Rodzice mają prawo do:
  1. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z koncepcji przedszkola i planów pracy w danym oddziale,
  2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
  3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania pomocy dziecku,
  4. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
  5. wyboru zajęć dodatkowych oferowanych przez przedszkole,
  6. aktywnego włączania się w życie przedszkola,
  7. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną.
 2. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
  1. przestrzeganie niniejszego statutu,
  2. regularna i stała współpraca z nauczycielem, pod którego opieką znajduje się ich dziecko,
  3. punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola (pod pojęciem przyprowadzania rozumie się oddanie dziecka bezpośrednio pod opiekę nauczyciela),
  4. udzielanie pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,
  5. przyprowadzanie dziecka w dobrej kondycji zdrowotnej,
  6. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
  7. respektowanie czasu pracy przedszkola,
  8. zapewnienie regularnego uczęszczania na zajęcia dziecku objętemu rocznym przygotowaniem przedszkolnym,
  9. informowanie na bieżąco o zmianie miejsca zamieszkania, numerów telef., itp.,
  10. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
  11. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
 3. Przyprowadzanie i odbieranie Dziecka z Przedszkola opiera się na następujących zasadach:
  1. rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
  2. dzieci mogą być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby, które mają zdolność do czynności prawnych (w myśl Kodeksu Cywilnego osoby powyżej 13 lat), upoważnione na piśmie przez rodziców lub prawnych opiekunów.
  3. upoważnienia te zawierają imię i nazwisko osoby wyznaczonej do odbioru dziecka, serię i nr dowodu osobistego. Upoważnienie jest własnoręcznie podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. Upoważnienia dostarczane są osobiście przez rodziców do nauczyciela danej grupy i pozostają w dokumentacji przedszkola.
  4. rodzice lub opiekunowie powinni przyprowadzić dziecko do szatni i oddać pod opiekę osoby dyżurującej.
  5. w przypadku zgłoszenia się po odbiór dziecka osoby, której stan wskazuje na spożycie alkoholu, dziecko nie zostanie oddane pod jej opiekę, a o fakcie tym zostanie poinformowany Dyrektor Przedszkola lub osoba zastępująca.
  6. w wypadku, o którym mowa w pkt. e, nauczyciel jest zobowiązany do zorganizowania odbioru dziecka przez inną, upoważniona osobę.
  7. rodzice lub opiekunowie, w wypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola w godzinach pracy placówki (sytuacje losowe), zobowiązani są do szybkiego poinformowania o zaistniałym przypadku oraz uzgodnienia sposobu odbioru dziecka. W tym czasie nauczyciel zapewnia opiekę nad dzieckiem.
  8. życzenia rodzica dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poświadczone przez stosowne orzeczenie sądowe.
  9. rodzice (osoby upoważnione) z chwilą odebrania dziecka z grupy ponoszą za nie całkowitą odpowiedzialność; przy odbieraniu dziecka z placówki momentem przejęcia opieki nad nim jest: moment przywitania się dziecka z rodzicem.
  10. w czasie pobytu dziecka w placówce poza godzinami pracy przedszkola odpowiadają za nie rodzice np. podczas festynu itp.
  11. w przypadku odbierania dziecka z placu zabaw osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka.        

Więcej o nas

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?

Zapraszamy do kontaktu tel.: 504 876 818,
przesłania do nas wiadomości e-mail: sekretariat@przedszkole-nazaretanek.pl
lub po prostu odwiedzin. 

swieta rodzina

Troszczymy się z Bożą pomocą o Wasze najdroższe pociechy :-)